بازی برای آشنایی با اشکال هندسیارسال شده توسط در 5 فوریه 2019


آیا می دانید خوب صحبت کردن و خوب شنیدن ودقت و توجه ما رابطه مستقیم با اشکال هندسی دارد کودکان مهد و پیش دبستانی الفبا با اشکال هندسی به این فعالیت مهم معنی بخشیدند . تجربه ایی نو و با لذت در مهد کودک الفبا آشنایی با اشکال هندسی

هدف: دقت و توجه و تجسم

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1

آشناییآموزشاشکال هندسیپیش دبستانی الفباتجسمتوجهدقتشنیدنصحبت کردنفعالیتمشارکتمنطقه ۳مهد کودک الفبا

دیدگاهتان را بنویسید