درست کردن سالاد سبزیجاتارسال شده توسط در 22 ژانویه 2019


تجربه و لذت آشپزی با کودکان مهد کودک الفبا با درست کردن سالاد سبزیجات هدف : مشارکت گروهی – آموزش مهارتهای زندگی

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1پیش دبستان 2کودکستان

آشپزیالفباپیش دبستانیپیش دبستانی الفباتجربهزندگیسالادسالاد سبزیجاتسبزیجاتگروهیمشارکتمهارتمهارت های زندگیمهدمهد کودک الفبامهدکودکهدف

دیدگاهتان را بنویسید