دیدن فیلم زبانارسال شده توسط در 5 فوریه 2019


یکی از شیوه های آموزش زبان در پیش دبستانی الفبا دیدن فیلم و استفاده از تکنیک بارش مغزی و مشارکت محور می باشد

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1

آشناییآموزشبارش مغزیپیش دبستانی الفبازبانفعالیتفیلم زبانمشارکت محورمنطقه ۳مهد کودک الفبا

دیدگاهتان را بنویسید