کلاژ آتش نشانارسال شده توسط در 22 ژانویه 2019


آموزش و آشنایی با مشاغل ( آتش نشان ) با رفتن به ایستگاه آتش نشانی به همراه کودکان مهد الفبا هدف : آشنایی با شغل و وظایف آتش نشان

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 2کودکستان

آتش نشانآشناییآموزشالفباایستگاهپیش دبستانیپیش دبستانی الفباشغلمشاغلمهد کودک الفبامهدکودکهدفوظایفوظایف آتش نشان

دیدگاهتان را بنویسید