سلام!
_

به وب سایت رسمی مهدکودک و پیش دبستانی الفبا  خوش آمدید

هر کردار ما خطی است ماندگار در زندگی کودکانمان

عشق به کودکان وهمراه بودن با آنها یکی از نیازهای اصلی افتتاح مهد و پیش دبستانی الفبا در مرداد ماه  ۱۳۹1  می باشد . و امروز افتخار پذیرایی از دوستان کوچکمان در فضای گرم الفبا را داریم.

_

آنچه بهمراه هم خواهیم داشت

_

گردش های علمی

آموزش های هدفمند

مهارت اجتماعی

زبان انگلیسی

فعالیت های پرورشی

الگوی آموزشی ما
_

الگوی آموزشی ما

الگوی تدریس

چهارچوب اصلی این الگو ، پرورش و سپس آموزش کودکانبر اساس بازی های مشارکت محور می باشد

  • درگیر شدن (Engaging) که در حقیقت ایجاد هیجان و انگیزش در کودک
  • کاوش (Exploration) که بر اساس مشاهده و بررسی کردن است
  • توصیف (Explanation) بررسی کودک بر اساس مشاهدات خودش و در رابطه با اطلاعاتی که بدست آورده
  • شرح و بسط (Elaboration) توانایی شرح و بسط موضوع را داشته باشیم
  • ارزشیابی (Evaluation) سپس بررسی آنچه که آموزش دیده است

Engaging

درگیر شدن

Explanation

توصیف کردن

Evaloation

ارزشیابی

Exploration

کاوش

Elaboration

شرح و بسط گسترش