اخبار

مهارت نه گفتن و جرات ورزی مدرس  سعید میرزایی امروز می خوام در خصوص جرات ورزی و مهارت نه گفتن یکی از مهمترین مهارتهای ... ادامه مطلب

یک تجربه بزرگ

یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد مستقل شدن از خانواده است پس الفبا این فرصت را ... ادامه مطلب