پذیرش کودکان از 4 تا 5 سال  با هدف : ایجاد فضای شاد و امن ، رشدهای چندگانه ، رشد مهارتها ، زبان آموزی ، هوش چندگانه ، مهارت زندگی