پذیرش کودکان  5 تا 6 سال با هدف : ایجاد فضای شاد و امن ، رشدهای چندگانه ، رشد مهارتها ، زبان آموزی ، هوش چندگانه ، مهارت زندگی