پذیرش کودکان از 3 تا 4 سال  با هدف : ایجاد فضای شاد و امن ، رشدهای چندگانه ، رشد مهارتها ، زبان آموزی ، هوش چندگانه ، مهارت زندگی