آموزش مهدکودک

کمکم کنید

هدف : دقت و توجه و آشنایی با حیوانات کودک راهنمایی کنید تا به تصویر خوب نگاه کند و بگوید که جوجه مرغ کدام ... ادامه مطلب