حرکت با هم از روی خطوط مشابهارسال شده توسط در 1 فوریه 2019


راه رفتن بزرگترین اتفاق تعادلی و دقت دیداری در کودکان است که اگر با بازی و لذت همراه باشد  تاثیر عمیقی در رشد ذهنی کودک به همراه خواهد داشت

آموزش و بازی راه رفتن همزمان بر روی خطوط مشابه در مهد کودک و پیش دبستانی الفبا هدف : آشنایی با مفهوم قرینه – هماهنگی

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1پیش دبستان 2کودکستان

آموزشالفباپیش دبستانی الفباتعادلتعادلیخطوطراه رفتنرشد ذهنیفعالیتقرینهمنطقه ۳مهارتمهد کودک الفبامهدکودکهدف

دیدگاهتان را بنویسید