دقت کنید کهارسال شده توسط در 3 خرداد 1398


هرگز کارهای شخصی کودک ۵ و ۶ ساله خود را انجام ندهید!!! کودک در این سن مهارت های زیادی دارد

مثلا در این سن می تواند :

لباس های خود را بپوشد …
مسواک بزند …
بند کفش خود را ببندد …
(در این تصویر؛نقاشی بکشد)

انجام این کارها نه تنها تمایل او به مشارکت را کم می کند، بلکه اعتماد به نفس او را نیز پایین می آورد و باعث می شود که او در همه کارهای خود منتظر کمک شما باشد و وابستگی بی مورد پیدا کند

بدانیم

بند کفش خود را ببنددپیش دبستانیپیش دبستانی الفبادر این سن می توانددقت کنید کهدولتفعالیتکلاهدوزکودکستانلباس های خود را بپوشدمسواک بزندمشارکتمنطقه ۳مهارتمهد کودک الفبامهدکودک

پاسخی بگذارید