الفبا

شمارش اشکال

هدف : دقت و توجه کودکان راهنمایی تا اشکال را خوب نگاه کنند و بگویند چه تعداد از هر شکل در تصویر بالا وجود ... ادامه مطلب