بدانیم – توانایی کودکارسال شده توسط در 5 آذر 1398

توانایی کودک


کودکان بالغین کوچک نیستند و توانایی های آن ها متناسب با سطح رشد فکری و جسمی آنان است.

بدانیم

پاسخی بگذارید